Wiadomości


Adwokatura chce większego dostępu do aresztowanych


  • Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej kontakt adwokata z osobą tymczasowo aresztowaną powinien być częstszy, a tym samym ułatwiony. NRA proponuje więc zmianę w artykule 215 kodeksu karnego wykonawczego, która pozwalałby niejako z automatu na kontakt obrońcy z mocodawcą. Miałoby się tak stać poprzez dodanie do wspomnianego przepisu paragrafu trzeciego, który obligowałby organ, w dyspozycji którego pozostaje aresztowany do niezwłocznego przesyłania (z urzędu) do jednostki penitencjarnej zgody na wielokrotne widzenia adwokata z tymczasowo aresztowanym "w momencie powzięcia informacji o ustanowieniu obrońcy". Koordynatorami projektu są mecenasi Jerzy Lachowicz oraz Przemysław Rosati. Stosowna petycja w tej sprawie została już skierowana, jak informuje portal Prawo.pl, do Senatu. Jej celem jest zapewnienie tymczasowo aresztowanemu pełnej realizacji prawa do obrony, w tym zniesienie barier o charakterze techniczno-organizacyjnym, w aspekcie realizacji prawa do porozumiewania się z obrońcą podczas nieobecności innych osób. - Istotny problem pojawia się wtedy gdy siedziba sądu lub prokuratury, czyli organu, w dyspozycji którego pozostaje aresztowany, jest w innej miejscowości niż areszt. Czasem może to być kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt kilometrów. I jeśli potrzeba pilnego kontaktu klienta z obrońcą, to ten obrońca musi jeździć przykładowo do danego sądu, uzyskać zezwolenie na widzenie i potem wrócić by zobaczyć się z klientem. To wyklucza szybki kontakt - mówi dziekan Lachowicz. W ocenie NRA - cytując Prawo.pl, takie rozwiązanie odciąży też organy procesowe od wykonywania czynności, która i tak jest oczywista i musi się skończyć oczywistą decyzją o wydaniu zarządzenia zezwalającego na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną.

Ważna lektura po obu
stronach muru

  • "Sytuacja społeczna rodzin osób pozbawionych wolności" autorstwa Soni Dzierzyńskiej-Breś, pracownika naukowego UAM w Poznaniu, to pozycja, którą warto mieć na swojej półce, bez względu, po której stronie muru weźmie się ją do ręki. Prof. dr hab. Marek Konopczyński, recenzent książki, napisał: "[...] Pedagogika resocjalizacyjna zna ten problem od lat i próbuje uzasadnić tezę, że równoległa praca resocjalizacyjna ze skazanym i jego środowiskiem rodzinnym daje najlepsze efekty [...] jednak postulaty dotyczące równoległej pracy ze skazanym i jego rodziną odbijają się od muru obojętności administracyjnej i prawnokarnej wizji procesu resocjalizacji, preferowanej przez system penitencjarny". Stowarzyszenie w całości popiera ten pogląd, stąd m.in. realizacja programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowy Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych".


Najwyższa Izba Kontroli
o poziomie resocjalizacji
w zakładach karnych

Słuchaj na

https://www.nik.gov.pl/plik/id,9736,vp,11995.zip
Raport NIK
o poziomie resocjalizacji

Czytaj na 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,9730,vp,12100.pdf


Europa o warunkach odbywania kary pozbawienia wolności w Polsce

Czytaj na

https://pomocpostpenitencjarna.pl/warunki-detencji-w-unii-europejskiej-zasady-i-rzeczywistosc/


Wolontariat więźniów,
a relacje ze Służbą Więzienną

  • Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości
  • Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Stanowisko Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM
Czytaj na

https://pomocpostpenitencjarna.pl/czy-osoby-skazane-prawomocnymi-wyrokami-za-przestepstwa-umyslne-moga-zostac-wolontariuszami/