Wiadomości


Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich na temat zmian w kodeksie karnym proponowanych przez Rząd RP


Wypowiedź Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Porządku Wewnętrznego NIK w sprawie poziomu resocjalizacji osób skazanych w polskim więziennictwie /materiał do pobrania/


Raport Najwyższej Izby Kontroli o readaptacji skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności 

- wnioski pokontrolne


Raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w sprawie warunków bytowych w polskich więzieniach


Osoby skazane wolontariuszami? Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich
i Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska w ww. sprawie


Aktualne statystyki dotyczące więziennictwa

prev next
play