Aktualności

 • Z niezwykłą przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM przedłożyło kandydaturę Pani Ewy Hys, naszego koordynatora Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych do konkursu o tytułu Prawnik Pro Bono organizowanego od lat przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci poprzednich edycji konkursu. W naszym przeświadczeniu, zważywszy na dorobek w dotychczasowej działalności społecznej non profit oraz wkład w rozwój naszej organizacji, szczególnie w zakresie przygotowania i wdrożenia programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” – Pani Ewa Hys jest znakomitym pretendentem do otrzymania tytułu PRAWNIK PRO BONO.


 • W dniu 07 grudnia 2019 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia podjęto decyzję o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia kolejne 4 osoby, o powołaniu Zespołu ds. Szkoleń, Mentoringu i Wsparcia Psychologicznego, którego koordynowanie powierzono pani Małgorzacie Stachurskiej, jednocześnie pełnomocnikowi ds. kontaktów ze środowiskiem akademickim oraz o wykreśleniu z regulaminu programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych" pkt. 7, w par. 3, Rozdział II. Od tego dnia z pomocy udzielanej w ramach programu korzystać mogą również recydywiści penitencjarni po odbyciu kary pozbawienia wolności oraz ich najbliżsi. Zespołowi kierowanemu przez koleżankę Stachurską zleca się m.in. stworzenie projektu wspomagającego skazane kobiety w prawidłowym powrocie na rynek pracy i mającego za zadanie podnieść ich umiejętność samooceny oraz ułatwić właściwe nawiązywanie relacji w środowisku lokalnym, miejscu zatrudnienia i w rodzinie. Wyznaczono również termin kolejnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lutego 2020 roku.

 • W dniu 1 grudnia 2019 roku odbyło się ostatnie w tym roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. W Uchwale nr 9, jednogłośnie przyjęto, że funkcję managera Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych powierza się Małgorzacie Nyćkowiak, funkcję redaktora prowadzącego dwumiesięcznik “Postpenit” Patrycji Augustyniak, a pełnomocnikiem ds. kontaktów z samorządem została Aleksandra Mosińska. Ponadto zmieniono sposób głosowania. Każdy członek stowarzyszenia będzie mógł od teraz oddać swój głos za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przyjęto także, że Zespół ds. Administracyjnych rozpoczyna prace nad przekształceniem organizacji w stowarzyszenie rejestrowe.

 • Zespół ds. Administracyjnych informuje, że z dniem 01 stycznia 2020 roku uruchomiony zostanie dodatkowy numer telefonu do siedziby organizacji:  796 870 016, likwidacji ulegnie natomiast numer: 61 307 08 70. 
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia informuje, że kolejne Walne Zgromadzenie organizacji odbędzie się w jej siedzibie 01 grudnia 2019 roku, o godzinie 12.00. Pod głosowanie członków poddane będą następujące kwestie: 1. Przekształcenie statusu prawnego organizacji ze stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe, 2. Rozszerzenie grupy beneficjentów programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych" o osadzonych wielokrotnie karanych. 
 • Stowarzyszenie rozpoczęło rozmowy z dyrektorami jednostek penitencjarnych w sprawie wdrożenia w zakładach karnych usługi "Porozmawiaj z Bliskimi" skierowanej do najuboższych skazanych, którym w ramach projektu, przekazywane będą bezpłatnie karty telefoniczne do podtrzymania kontaktów z bliskimi. Oczywiście, wsparcie skierowane jest do wyłącznie pierwszy raz karanych, którzy podczas odbywania kary pozbawienia wolności zachowują się wzorowo. Stowarzyszenie wyraża bowiem pogląd, że kontakt z rodziną jest jednym z głównych elementów powtórnej socjalizacji osób skazanych i może zapobiec ich powrotowi do przestępstwa. Pilotażowa edycja Usługi zostanie wprowadzona w styczniu 2020 roku.

 • Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” działając w obszarze szeroko rozumianej penitencjarystyki na rzecz bezpieczeństwa publicznego poprzez socjalizację osób pozbawionych wolności i zapobieganie zjawisku recydywy poszukuje chętnych do Służby Wolontariackiej!

Jeżeli jesteś prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, seksuologiem, lekarzem, kuratorem, doradcą zawodowym, dziennikarzem, informatykiem, programistą, anglistą, germanistą, studentem tych kierunków lub – po prostu – społecznikiem, zapraszamy do współpracy

 • w Zespole ds. Readaptacji Społecznej Skazanych przy realizacji programu Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” 
 • w Zespole ds. Public Relations przy redagowaniu czasopisma „Postpenit” i prowadzeniu naszych mediów społecznościowych, czy pozycjonowaniu tworzeniu stron internetowych
 • w Zespole ds. Administracyjnych przy pozyskiwaniu darowizn, dotacji na rzecz Stowarzyszenia, czy przy świadczeniu pomocy prawnej potrzebującym

(Wolontariusz nie musi być z Poznania! Wystarczy dostęp do Internetu!) 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres: mliczek@postpenit.pl. Rozpatrywane będą tylko te aplikacje zawierające: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, wskazanie zespołu lub tematyki współpracy.

Wolontariusz współpracuje ze Stowarzyszeniem na podstawie zawartego porozumienia wolontariackiego.

 • Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że już od 1 listopada 2019 roku Sekretariat Stowarzyszenia czynny będzie codziennie w dni robocze, w godzinach 10.00 - 16.00.

 • Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministrze Sprawiedliwości podejmie na najbliższym posiedzeniu decyzję o uwzględnieniu naszej organizacji w jej działalności, o czym poinformował naszego Przedstawiciela sędzia Jacek Przygucki, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Administracyjnego, w piśmie z dnia 24 września 2019 roku.

 • Z przyjemnością informujemy, że Pan dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, w dniu 1 lipca 2019 roku, osobiście (w piśmie adresowanym do koordynatora Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych – Ewy Hys, wyraził swoje słowa „uznania i wdzięczności za podejmowanie inicjatyw poświęconych zagadnieniu readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne”, dodając, że „walka z problemem wykluczenia społecznego byłych skazanych to działalność niezwykle ważna i potrzebna”.

 • Uwaga! Szanowni Państwo z dniem 12 sierpnia 2019 roku zmianie uległ adres naszej strony. Aktualnie Stowarzyszenie znajdziecie pod adresem www.postpenit.pl i ten adres staje się już naszym docelowym. W związku z powyższym zmianie ulegają także wszystkie domeny w adresach e-mail, np. zamiast adresu sekretariat@procivium.pl obowiązuje adres sekretariat@postpenit.pl

 • Trwają szerokie konsultacje mające na celu właściwe przygotowanie do wdrożenia autorskiego projektu Stowarzyszenia. Płk Marceli Sauermann - dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, uznał, że nasza "propozycja skierowana do osób, które opuściły jednostki penitencjarne, członków ich  rodzin, jak i rodzin osób odbywających karę pozbawienia wolności spotka się z zainteresowaniem beneficjentów i przyniesie wymierne, oczekiwane (resocjalizacyjne) efekty". Dyrektor uznał także, w skierowanym do Stowarzyszenia piśmie z dnia 24 maja br., że "walory, jakie niesie za sobą oferowane wsparcie (w programie) są nieocenione". Natomiast z Inspektoratu Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie otrzymaliśmy informację, że projekt programu został uznany za zbieżny z zadaniami ustawowymi Służby Więziennej i w wielu aspektach może stanowić ich cenne uzupełnienie.

 • Uprzejmie informujemy, że w okresie od 17 czerwca do 10 sierpnia 2019 roku Sekretariat Stowarzyszenia nie będzie czynny z powodu przerwy urlopowej.
 • Stowarzyszenie podjęło rozmowy z prywatnymi spółkami w sprawie finansowania przygotowywanej do wprowadzenia w jednostkach penitencjarnych usługi "Porozmawiaj z Bliskimi". Jej celem jest zapewnienie kontaktu telefonicznego najuboższym skazanym z ich rodzinami. Stowarzyszenie, za pośrednictwem, Służby Więziennej chciałoby przekazywać takim osobom bezpłatne karty telefoniczne do wykorzystania w samoinkasujących się aparatach dostępnych na terenie zakładów karnych. Relacje rodzinne są jednym z najważniejszych elementów socjalizacji osób pozbawionych wolności, co wpisuje się w cele działalności organizacji. Planowany termin wprowadzenia usługi - listopad 2019 roku.
 • Przedstawiciele Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych działającego przy Stowarzyszeniu podjęli wstępne rozmowy o stałej współpracy w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności ze studentami Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz z jego adiunktem doktor Moniką Badowską-Hodor. Rozmowy dotyczyły wspólnych projektów readaptacyjnych oraz współpracy we wprowadzeniu w życie przygotowywanego do realizacji programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Pozbawionych Wolności". 

 • Uwaga! Zmianie uległy następujące adresy: z hys@procivium.pl na ewahys@procivium.pl, z powalowska@procivium.pl na amandapowalowska@procivium.pl, z galinska@procivium.pl na aldonagalinska@procivium.pl
 • Decyzją Przedstawiciela Stowarzyszenia likwidacji uległ Zespół ds. Kontaktów z Instytucjami, a powołano Zespół ds. Administracyjnych, którego koordynatorem została Magdalena Pawlukiewicz.

 • Z przyjemnością informujemy, że Pani Amanda Powałowska została decyzją Przedstawiciela naszego stowarzyszenia powołana na stanowisko koordynatora Zespołu ds. Public Relations.

 • Informujemy, że Alicji Mliczek została powierzona funkcja koordynatora Służby Wolontariackiej.

 • Z nieukrywaną przyjemnością informujemy, że Pani Ewie Hys Stowarzyszenie w dniu 11 marca 2019 roku powierzyło koordynowanie Zespołem ds. Readaptacji Społecznej Skazanych, którego celem jest przygotowanie, a następnie wdrożenie programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych" [hys@procivium.pl].

 • Regulamin programu readaptacyjnego "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych" został złożony na ręce sędziego Henryka Komisarskiego - przewodniczącego Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego", celem konsultacji i dalszej współpracy w szeroko rozumianym zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

 • Przedstawiciel Stowarzyszenia informuje, że najbliższe Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia odbędzie się 27 marca 2019 roku, w siedzibie.

 • Prezentujemy Państwu logo / znak Służby Wolontariackiej powołanej do realizacji zadań Stowarzyszenia.
Logo Suby Wolontariackiejjpg

 • Działający w imieniu Stowarzyszenia Zespół ds. Readaptacji Społecznej Skazanych rozpoczął kampanię mającą na celu przeprowadzenie szerokich konsultacji środowiskowych w przedmiocie przygotowanego do wdrożenia programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych". O opinię zostały poproszone organizacje pozarządowe i instytucje oraz osoby publiczne na co dzień zajmujące się penitencjarystyką.

 • Współzałożyciel Stowarzyszenia "NIGDY WIĘCEJ", z którym współpracuje nasza organizacja - pan Rafał Pankowski został uhonorowany tegoroczną Nagrodą Praw Człowieka im. Paula Ehrlicha i Gunthera K. Schwerina. Wyróżnienie zostało ustanowione w 1998 r. przez amerykańską Ligę Przeciwko Zniesławieniu (Anti-Defamation League) w celu uhonorowania osób walczących z antysemityzmem w Europie. Dyrektor ADL ds. europejskich Andrew Srulevitch wręczył nagrodę podczas wizyty w Polsce 6 lutego 2019 r.

Wspzaoyciel-Stowarzyszenia-NIGDY-WICEJ-uhonorowany-Nagrod-Praw-Czowieka-290x300jpg

 • Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zaprosił nas na debatę konstytucyjną dotyczącą praw osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego życia w społeczności lokalnej w oparciu o art. 69 Konstytucji RP. Spotkanie odbędzie się 12 marca w Sali Sesyjnej Ratusza w Koninie. 

 • Przedsiębiorstwo Dialtech Sp. z o.o., z którą Stowarzyszenie wypertraktowało promocyjne obniżenie cen połączeń stacjonarnych przedłużyło termin obniżenia cen z 12 na 10 groszy z 31 stycznia 2019 roku na 31 marca br. 
 • Zespół ds. Readaptacji Społecznej Skazanych zwrócił się do Prezesa Orange Polska S.A. o udostępnienie numeru infolinii 0-800 xxx xxx, w celu uruchomienia usługi PostpenitTele - działającej w ramach realizacji Programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych". 
 • W dniu 26 stycznia 2019 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podjęło Uchwałę o wdrożeniu Programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych". W tym celu powołano także Zespół ds. Readaptacji Społecznej Skazanych oraz Służbę Wolontariacką, które mają się zająć wdrażaniem projektu. 
 • Uruchomiliśmy facebook Stowarzyszenia. Zapraszamy do polubienia nas i komentowania postów.
   https://web.facebook.com/stowarzyszenieProCivium/
 • Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy pan płk Jacek Gościak, w piśmie z dnia 4 grudnia 2018 roku kierowanego do Stowarzyszenia, stwierdził, oceniając nasz Konkurs dla Osób Pozbawionych Wolności "Od Środka" 2019, że "zaangażowanie w inicjatywy zapobiegające wykluczeniu społecznemu i stygmatyzacji osób pozbawionych wolności jest nieodłącznym i niezwykle potrzebnym elementem pracy penitencjarnej".
 • Przedsiębiorstwo Dialtech - operator sieci telefonicznej w jednostkach penitencjarnych, przychylił się do sugestii Stowarzyszenia dotyczącego obniżenia ceny połączeń na numery stacjonarne i od 1 grudnia 2018 roku wprowadza promocyjną ofertę połączeń tańszych o 2 grosze. A zatem z karty o nominale np. 10 zł osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych dzwonić będą mogli na numery stacjonarne o 20 minut dłużej niż dotychczas.

 • W dniu 8 grudnia 2018 roku Przedstawiciel Stowarzyszenia powierzył funkcję koordynatora Zespołu ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw Piotrowi Podlewskiemu [podlewski@procivium.pl]. Natomiast Magdalena Pawlukiewicz została koordynatorem Zespołu ds. Kontaktów z Instytucjami [pawlukiewicz@procivium.pl].