Aktualności

Bezpłatna infolinia TeleWspracie

Wreszcie się udało! Od 1 marca dla naszych Beneficjentów i rodzin osób karanych uruchamiamy bezpłatną infolinię 0 800 201 211. Do Państwa dyspozycji, od piątku do niedzieli, dostępny będzie doradca zawodowy, prawnik i psycholog.
 Infolinia TeleWsparcie jest jednym z trzech narzędzi przeznaczonych do działań postpenitencjarnych w ramach wdrażanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM autorskiego programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych".

Kolejny numer "Postpenita" 

W dniu wczorajszym odebraliśmy czasopismo z drukarni. 
Nakład 5 tysięcy, objętość 12 stron, w full kolorze.

 – Czeka nas teraz dużo pracy z kolportażem dwumiesięcznika. Powinien jak najszybciej trafił do zakładów karnych i instytucji zajmujących się problematyką resocjalizacji osób pozbawionych wolności – mówi Amanda Powałowska, szefowa Zespołu ds. Public Relations, odpowiedzialnego za sprawy wydawnicze periodyku.

Czasopismo “Postpenit” – dwumiesięcznik pozbawionych wolności, drukowany jest jako jedno z narzędzi resocjalizacji sprawców przestępstw w ramach programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”. Tworzą go członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia.

Współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

23 stycznia 2020 roku w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia z pracownikami naukowymi Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych. Spotkanie miało charakter roboczy. Omówiono możliwości współpracy w zakresie m.in. tworzenia projektów skierowanych do osób skazanych i ich rodzin oraz ewentualny udział studentów Wydziału - w formie wolontariatu - w obsłudze Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych (chat on-line).
- Rozmawialiśmy na wiele tematów dotyczących szeroko rozumianej resocjalizacji, w szczególności, w aspekcie działań postpenitencjarnych w oparciu o rodziny osób pozbawionych wolności - powiedział Paweł Szatarski, reprezentujący Stowarzyszenie - I dochodzimy do identycznych wniosków. Bez udziału bliskich skazanego w socjalizacji sprawcy przestępstw, bez - w ogóle - pracy z samą rodziną, w zasadzie nie można mówić o jakichś kompleksowych, a zatem skutecznych, działaniach zapobiegających zjawisku recydywy.
Po spotkaniu Stowarzyszenie otrzymało książkę dr Soni Dierzyńskiej-Breś, pracownika naukowego UAM pt: "Sytuacja społeczna rodzin osób pozbawionych wolności", która swoją tematyką doskonale wpisuje się w treść czwartkowych rozmów.

Kontakt z bliskimi skazanych

Uruchomiliśmy bezpłatną usługę "Porozmawiaj z Bliskimi" umożliwiającą kontakt z rodzinami osobom pozbawionym wolności. Informację na ten temat osadzeni powinni uzyskać u swoich wychowawców na oddziałach mieszkalnych. Osoby spełniające kryteria wskazane w Regulaminie Usługi oraz Załączniku nr 1 do Regulaminu mogą również aplikować o kartę (lub ich przedstawiciele, np. członkowie rodziny) za pośrednictwem Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych.

 „[…] Obok pozostałych środków oddziaływania penitencjarnego, kontakty z rodziną są nieocenione w procesie społecznej readaptacji i należą do podstawowych środków oddziaływania na skazanych […]” - mjr Arleta Pęconek z Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej; 24 lipca 2019 roku, w: Holistic News

Nasza prawniczka - Prawnikiem PRO BONO?

Z niezwykłą przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM przedłożyło kandydaturę Pani Ewy Hys, naszego koordynatora Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych do konkursu o tytułu Prawnik Pro Bono organizowanego od lat przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci poprzednich edycji konkursu. W naszym przeświadczeniu, zważywszy na dorobek w dotychczasowej działalności społecznej non profit oraz wkład w rozwój naszej organizacji, szczególnie w zakresie przygotowania i wdrożenia programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” – Pani Ewa Hys jest znakomitym pretendentem do otrzymania tytułu PRAWNIK PRO BONO.

Komunikat Walnego Zgromadzenia


W dniu 07 grudnia 2019 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia podjęto decyzję o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia kolejne 4 osoby, o powołaniu Zespołu ds. Szkoleń, Mentoringu i Wsparcia Psychologicznego, którego koordynowanie powierzono pani Małgorzacie Stachurskiej, jednocześnie pełnomocnikowi ds. kontaktów ze środowiskiem akademickim oraz o wykreśleniu z regulaminu programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych" pkt. 7, w par. 3, Rozdział II. Od tego dnia z pomocy udzielanej w ramach programu korzystać mogą również recydywiści penitencjarni po odbyciu kary pozbawienia wolności oraz ich najbliżsi. Zespołowi kierowanemu przez koleżankę Stachurską zleca się m.in. stworzenie projektu wspomagającego skazane kobiety w prawidłowym powrocie na rynek pracy i mającego za zadanie podnieść ich umiejętność samooceny oraz ułatwić właściwe nawiązywanie relacji w środowisku lokalnym, miejscu zatrudnienia i w rodzinie. Wyznaczono również termin kolejnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lutego 2020 roku.

Rozmowy z zakładami karnymi

Stowarzyszenie rozpoczęło rozmowy z dyrektorami jednostek penitencjarnych w sprawie wdrożenia w zakładach karnych usługi "Porozmawiaj z Bliskimi" skierowanej do najuboższych skazanych, którym w ramach projektu, przekazywane będą bezpłatnie karty telefoniczne do podtrzymania kontaktów z bliskimi. Oczywiście, wsparcie skierowane jest do wyłącznie pierwszy raz karanych, którzy podczas odbywania kary pozbawienia wolności zachowują się wzorowo. Stowarzyszenie wyraża bowiem pogląd, że kontakt z rodziną jest jednym z głównych elementów powtórnej socjalizacji osób skazanych i może zapobiec ich powrotowi do przestępstwa. Pilotażowa edycja Usługi zostanie wprowadzona w styczniu 2020 roku.

Komunikat Walnego Zgromadzenia

W dniu 1 grudnia 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. W Uchwale nr 9, jednogłośnie przyjęto, że funkcję managera Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych powierza się Małgorzacie Nyćkowiak, funkcję redaktora prowadzącego dwumiesięcznik “Postpenit” Patrycji Augustyniak, a pełnomocnikiem ds. kontaktów z samorządem została Aleksandra Mosińska. Ponadto zmieniono sposób głosowania. Każdy członek stowarzyszenia będzie mógł od teraz oddać swój głos za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przyjęto także, że Zespół ds. Administracyjnych rozpoczyna prace nad przekształceniem organizacji w stowarzyszenie rejestrowe.


Służba Wolontariacka szuka Kandydatów

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” działając w obszarze szeroko rozumianej penitencjarystyki na rzecz bezpieczeństwa publicznego poprzez socjalizację osób pozbawionych wolności i zapobieganie zjawisku recydywy poszukuje chętnych do Służby Wolontariackiej!

Jeżeli jesteś prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, seksuologiem, lekarzem, kuratorem, doradcą zawodowym, dziennikarzem, informatykiem, programistą, anglistą, germanistą, studentem tych kierunków lub – po prostu – społecznikiem, zapraszamy do współpracy

  • w Zespole ds. Readaptacji Społecznej Skazanych przy realizacji programu Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”
  • w Zespole ds. Public Relations przy redagowaniu czasopisma „Postpenit” i prowadzeniu naszych mediów społecznościowych, czy pozycjonowaniu tworzeniu stron internetowych
  • w Zespole ds. Administracyjnych przy pozyskiwaniu darowizn, dotacji na rzecz Stowarzyszenia, czy przy świadczeniu pomocy prawnej potrzebującym

(Wolontariusz nie musi być z Poznania! Wystarczy dostęp do Internetu!)

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres: mliczek@postpenit.pl. Rozpatrywane będą tylko te aplikacje zawierające: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, wskazanie zespołu lub tematyki współpracy.

Wolontariusz współpracuje ze Stowarzyszeniem na podstawie zawartego porozumienia wolontariackiego. Istnieje możliwość zaliczenia stażu dla studentów.


Poparcie Rzecznika Praw Obywatelskich

Z przyjemnością informujemy, że Pan dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, w dniu 1 lipca 2019 roku, osobiście (w piśmie adresowanym do koordynatora Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych – Ewy Hys, wyraził swoje słowa „uznania i wdzięczności za podejmowanie inicjatyw poświęconych zagadnieniu readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne”, dodając, że „walka z problemem wykluczenia społecznego byłych skazanych to działalność niezwykle ważna i potrzebna”.

Współpraca z Radą Główną
przy Ministrze Sprawiedliwości


Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministrze Sprawiedliwości podejmie na najbliższym posiedzeniu decyzję o uwzględnieniu naszej organizacji w jej działalności, o czym poinformował naszego Przedstawiciela sędzia Jacek Przygucki, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Administracyjnego, w piśmie z dnia 24 września 2019 roku.

Program "IiWwPPdSOS" doceniony przez SW

Płk Marceli Sauermann - dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, uznał, że nasza "propozycja skierowana do osób, które opuściły jednostki penitencjarne, członków ich rodzin, jak i rodzin osób odbywających karę pozbawienia wolności spotka się z zainteresowaniem beneficjentów i przyniesie wymierne, oczekiwane (resocjalizacyjne) efekty".
Dyrektor uznał także, w skierowanym do Stowarzyszenia piśmie z dnia 24 maja br., że "walory, jakie niesie za sobą oferowane wsparcie (w programie) są nieocenione". Natomiast z Inspektoratu Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie otrzymaliśmy informację, że projekt programu został uznany za zbieżny z zadaniami ustawowymi Służby Więziennej i w wielu aspektach może stanowić ich cenne uzupełnienie.

Współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim

Przedstawiciele Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych działającego przy Stowarzyszeniu podjęli wstępne rozmowy o stałej współpracy w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności ze studentami Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz z jego adiunktem doktor Moniką Badowską-Hodor. Rozmowy dotyczyły wspólnych projektów readaptacyjnych oraz współpracy we wprowadzeniu w życie przygotowywanego do realizacji programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Pozbawionych Wolności".

Słowa uznania dla naszej działalności

Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy pan płk Jacek Gościak, w piśmie z dnia 4 grudnia 2018 roku kierowanego do Stowarzyszenia, stwierdził, oceniając nasz Konkurs dla Osób Pozbawionych Wolności "Od Środka" 2019, że "zaangażowanie w inicjatywy zapobiegające wykluczeniu społecznemu i stygmatyzacji osób pozbawionych wolności jest nieodłącznym i niezwykle potrzebnym elementem pracy penitencjarnej".

Konsultacje w sprawie wdrożenia programu
"Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie
do Społeczeństwa Osób Skazanych"


Działający w imieniu Stowarzyszenia Zespół ds. Readaptacji Społecznej Skazanych rozpoczął kampanię mającą na celu przeprowadzenie szerokich konsultacji środowiskowych w przedmiocie przygotowanego do wdrożenia programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych". O opinię zostały poproszone organizacje pozarządowe i instytucje oraz osoby publiczne na co dzień zajmujące się penitencjarystyką.

Komunikat Walnego Zgromadzenia

W dniu 26 stycznia 2019 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podjęło Uchwałę o wdrożeniu Programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych". W tym celu powołano także Zespół ds. Readaptacji Społecznej Skazanych oraz Służbę Wolontariacką, które mają się zająć wdrażaniem projektu.