Dwumiesięcznik "Postpenit"

Wydawcą czasopisma jest Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM. 

"Postpenit" jest jednym z trzech narzędzi programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych", którego zadaniem jest oddziaływanie socjalizujące na sprawców przestępstw, jeszcze podczas odbywania kary pozbawienia wolności.


1. Przeznaczenie

 •  skazani, tymczasowo aresztowani, ukarani

2. Nakład

 • docelowo 10 tysięcy egzemplarzy

3. Cena gazety

 • bezpłatna

4. Szata graficzna, papier, formuła

 • 3 kolory, zdjęcia, ilustracje, papier gazetowy, wygląd tabloidowy

5. Kolportaż

 • za pośrednictwem jednostek penitencjarnych, dostępna na oddziałach, poczekalniach, salach widzeń, jadłodajniach, świetlicach

6. Periodyczność

 • dwumiesięcznik

7. Skład redakcji

 • zespół poprowadzą członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia, współpraca z instytucjami, organizacjami, gazetami studenckimi, 

8. Kanały informacyjne

 • w ramach stałych rubryk samorządy, organizacje non-profit oraz instytucje pozarządowe będą miały pełen dostęp do stron gazety. Dla ułatwienia przekazywania materiałów uruchomiony zostanie specjalny panel dla przesyłających informacje do druku

9. Witryna internetowa

 • odpowiednik wersji papierowej dostępny będzie na stronach www

10. Realizacja

 • stowarzyszenie

11. Bloki tematyczne (w zarysie)

 • skutki przestępstw (w tym wywiady z pokrzywdzonymi, reportaże, opisy życia ofiar po przestępstwie, ich problemy)
 • działalność organizacji i instytucji na rzecz skazanych, także po wyjściu na wolność
 • poradnictwo zawodowe, zdrowotne, psychologiczne, rodzinne, przeciwuzależnieniowe nakierowane - konkretnie - na osoby osadzone i ich rodziny
 • edukacja, np. kursy językowe
 • kultura
 • prawo międzynarodowe i krajowe dotyczące w pełnym zakresie skazanych i tymczasowo aresztowanych oraz ich rodzin (podatki, prawo karne, cywilne, egzekucja, itd.)
 • zatrudnienie skazanych i opuszczających zakłady karne (też oferty pracy)
 • prace społeczne, wolontariat
 • przedruki materiałów z innych gazet o tematyce dotyczącej tej grupy czytelniczej
 • przemoc w rodzinie, uzależnienia
 • forum
 • konkursy, quizy dla czytelników
 • inne

12. Cel

Uważamy, że taka formuła gazety, z czasem, może stać się swoistą platformą między osadzonymi, organizacjami, samorządami, pracodawcami, rodzinami skazanych i aresztowanych, de facto, całym społeczeństwem.

Osadzeni, ze źródła niezależnego od Służby Więziennej, czytać będą o swoich prawach, obowiązkach, o konsekwencji popełnianych przestępstw – lepiej przygotują się do powrotu do społeczeństwa (zatrudnienie, prace społeczne, wolontariat, itd.), lepiej będą sobie radzić w świecie zewnętrznym, wzrośnie ich samoocena i samodzielność.

Jeżeli gazeta trafi również do rodzin osadzonych spełni swoje funkcje także po zakończeniu odbywania kary (np. przemoc w rodzinie, zagrożenia recydywą, uzależnienia, relacje z bliskimi). Wzrośnie też świadomość i wiedza ludzi obcujących z osadzonymi.

Wreszcie, z czasem, liczymy, że pojawi się w społeczeństwie nić zrozumienia zasad i celów współczesnej penitencjarystyki, a w konsekwencji, ludzie opuszczający zakłady karne nie będą stygmatyzowani w lokalnym środowisku, w rodzinie, w miejscu pracy.