Interwencje


  • Obywatele Rzeczypospolitej zdający egzaminy na prawo jazdy na Ukrainie często padają ofiarą oszustów, którzy dostarczają im fałszywe lub zaginione (a zatem zgłoszone tamtejszym organom ścigania) dokumenty rzekomo uprawniające do poruszania się po drogach na terenie Polski i oczywiście Unii Europejskiej. Gdy, następnie Polak pragnie wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie zaczynają się problemy, które w skrajnych przypadkach mogą zakończyć się postępowaniem karnym i wyrokiem skazującym. 

działania Stowarzyszenia:
 - stowarzyszenie zwróciło się do Generalnego Konsula Ukrainy w Lublinie z prośbą o przesłanie pełnej informacji dotyczącej zasad ubiegania się Polaków o prawo jazdy na Ukrainie. 10 października otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

"Informujemy, że instytucją odpowiedzialną za wyrabiania prawa jazdy w Ukrainie jest Główny Centrum Serwisowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy - http://hsc.gov.ua/. Również, na ww. stronie internetowej może Państwo uzyskać różne informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dla otrzymania ukraińskiego prawa jazdy, listy szkół, które mają licencję oraz uprawnienia do nauczania, itp. Co zaś dotyczy procedury wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polski odpowiednik, to takiej informacji Państwo może uzyskać w instytucjach RP odpowiedzialnych za wymianę ukraińskiego prawa jazdy na polski odpowiednik (na przykład Wydział Komunikacji Urzędu Miasta itp.).

Chcemy zwrócić Państwa uwagę, że od 01 lipca 2018 roku czynności wykonane przez konsula Ukrainy, dotyczące potwierdzenia faktu wydania ukraińskiego prawa jazdy oraz jego autentyczności, podlegają opłatom konsularnym w wysokości 113 PLN.

W celu sprawdzenia faktu wydania oraz autentyczności prawa jazdy, należy skierować na adres ukraińskiej placówki dyplomatycznej

następujące dokumenty:

1. Prośba organu RP odpowiedzialnego za wymianę ukraińskiego prawa jazdy na polski odpowiednik do Konsulatu o potwierdzeniu autentyczności ukraińskiego prawa jazdy (lub interesant może osobiście złożyć wniosek w placówce dyplomatycznej o potwierdzenie faktu wydania oraz autentyczności ukraińskiego prawa jazdy)

2. Kopia prawa jazdy z obu stron

3. Oryginał pisemnej zgody wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych w języku ukraińskim

4. Pokwitowanie, potwierdzające dokonanie opłaty konsularnej w wysokości 113 zł. na konto placówki dyplomatycznej (konto zależy od tego w jakim okręgu konsularnym znajdują się Państwo).

Po ukończeniu czynności, wymieniony oryginał ukraińskiego prawa jazdy należy wysłać na adres ukraińskiej placówki dyplomatycznej, która prowadziła sprawdzanie autentyczności prawa jazdy ". 


  • Areszt Śledczy w Poznaniu żąda od osadzonych w jednostce, aby na kopertach wysyłanych na zewnątrz listów, najczęściej do swoich bliskich, umieszczali obok imienia i nazwiska także informację o miejscu osadzenia.
działania Stowarzyszenia:
- w związku z nagminnie powtarzającym się procederem zgłosiliśmy sprawę Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który w piśmie z dnia 29 października 2018 roku (IX.517.2268.2018.PM), po dokonaniu dogłębnej analizy prawnej, potwierdził nasze stanowisko, że "wymóg podawania w adresie zwrotnym (na kopercie) nazwy jednostki penitencjarnej jest działaniem nieuprawnionym". 
Stowarzyszenie zwróciło się do Dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu o zaprzestanie stosowania przedmiotowej praktyki.
- Zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu, kpt. Wojciech Dziuba, w odpowiedzi z dn. 28 listopada 2018 roku stwierdził, że korespondencja wychodząca z jednostki, zgodnie z obowiązującym Porządkiem Wewnętrznym, winna być opatrzona "imieniem i nazwiskiem oraz imieniem ojca nadawcy".  W związku z powyższym, w przypadku, sytuacji opisanej w naszej Interwencji, osadzony winien kontaktować się z przełożonym funkcjonariusza, który odmawia przyjęcia listu bez oznaczenia danych jednostki.


  • Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu na kopertach listów przesyłanych przez osoby tymczasowo aresztowane umieszcza swoją pieczęć nagłówkową oraz adnotację: ocenzurowano.
działania Stowarzyszenia:
- Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO-425291-VII/02/4.1) odniósł się na nasz wniosek do przedmiotowej sprawy stwierdzając, że na mocy obowiązujących przepisów nie wolno umieszczać oznaczenia ocenzurowano na kopertach listów. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (DO.I.0133/5/03) potwierdził, że taka praktyka może być krępująca dla najbliższych otrzymujących przesyłki od osób tymczasowo aresztowanych i zapowiedział działania legislacyjne mające zakazać takiego stemplowania.
Stowarzyszenie zwróciło się do Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu z prośbą o zaprzestanie opieczętowywania kopert ze względu na brak zgodności takich praktyk z obowiązującymi przepisami prawa.

  • Firma Dialtech z Poznania - świadcząca w niektórych jednostkach penitencjarnych usługi telekomunikacyjne dla osadzonych, pobiera za 1. minutę połączenia najwyższą stawkę wśród innych operatorów telefonii działających w Polsce w tym samym zakresie.
działania Stowarzyszenia:
- W dniu 29 września 2018 roku spotkaliśmy się z przedstawicielami Firmy Dialtech z Poznania w sprawie oferowanych przez tego operatora usług, szczególnie w przedmiocie obniżenia ceny za połączenia stacjonarne. Przedsiębiorstwo zareagowało bardzo szybko i życzliwie na nasze uwagi proponując wspólne omówienie stanowisk stron. Jak nas zapewniono Zarząd Firmy dodatkowo rozpatrzy kwestię obniżenia ceny za połączenia stacjonarne, biorąc pod uwagę nasze sugestie, że osoby skazane i tymczasowo aresztowane powinny mieć możliwość jak najtańszego kontaktu z urzędami, instytucjami i organizacjami, szczególnie by uregulować swoje sprawy cywilno-prawne, finansowe i rodzinne. W tym zakresie Stowarzyszenie ma nadzieję, że Firma Dialtech przychyli się do naszych sugestii i obniży cenę za przedmiotowe połączenie do 0,10 groszy za 1 minutę. Ponadto, wyjaśniliśmy, że punkt sprzedaży kart telefonicznych przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu jest na bieżąco zaopatrywany w karty o różnych nominałach, wg zamówienia składanego w Dialtechu. Usłyszeliśmy także, że opłata za połączenie 1 minutowe dla danej oferty jest stała, bez względu na godzinę rozmowy i rodzaj karty telefonicznej o tym samym nominale, a będącej w ofercie Firmy Dialtech. Co do kwestii naprawy usterek w zainstalowanych w jednostkach budkach – szybkość reakcji operatora zależna jest wyłącznie od zgłoszenia faktu uszkodzenia aparatu lub linii przez użytkowników albo Służbę Więzienną, a w następstwie uzyskania od niej zgody na wejście na teren danej jednostki.

  • Osoby, które odbyły karę pozbawienia wolności i chcące w sposób właściwy powrócić do społeczeństwa, podjąć zatrudnienie, np. ułożyć sobie relacje z rodziną i sąsiadami, często borykają się ze stygmatyzacją wynikającą z nieprzestrzegania ich prawa do bycia zapomnianym w internecie.  
działania Stowarzyszenia:
6 listopada 2018 roku, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, potwierdził, że zgodnie z art. 17 RODO każdy człowiek, także skazany, ma prawo do usunięcia danych z Internetu ("prawo do bycia zapomnianym"). Przypominamy zatem wszystkim zainteresowanym, że zgodnie z art. 80 RODO Stowarzyszenie może reprezentować osobę chcącą skorzystać z art. 17 w całym, w tym zakresie, postępowaniu.