Nasz cel

Stowarzyszenie działa w obszarze szeroko rozumianej penitencjarystyki, w kontekście bezpieczeństwa publicznego.

Naszym celem jest nadzór i wsparcie osób, które zakończyły odbywanie kary pozbawienia wolności. 

Wyrażamy pogląd, że pozostawienie samemu sobie człowieka, który dopiero opuścił zakład karny, brak wsparcia w procesie socjalizacji, stygmatyzacja społeczna, niska samoocena i nieodzowne i zastane po wyjściu na wolność problemy finansowe, prawne, psychologiczne, w tym związane z relacjami rodzinnymi, są najczęstszą przyczyną powrotności do przestępstwa.

Wyjścia są zatem dwa. Albo całkowita anihilacja tych ludzi, co w obowiązujących na świecie ramach prawnych i biorąc pod uwagę idee chrześcijaństwa, nie jest możliwe, tym bardziej pamiętając, że - w zasadzie - każdy z nas lub członek naszej rodziny, społeczności - może pewnego dnia znaleźć się po drugiej stronie muru, albo kompleksowe wsparcie tych ludzi. Wsparcie rozumiane, jako działalność pomocowa nakierowana na podniesienie kwalifikacji społecznych, zawodowych osób skazanych przy jednoczesnej ich kontroli.

Działania muszą być jednak kompleksowe. Więźniowie wracają zazwyczaj do swoich bliskich, dlatego również rodziny skazanych powinny być edukowane m.in. w nabyciu umiejętności swoistego diagnozowania i przeciwdziałania wszelkim przejawom ponownej destrukcji społecznej byłego osadzonego. Nasze oddziaływania skierowane są zatem także do rodzin skazanych.


Stworzyliśmy w tym celu program "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych", w ramach którego realizujemy wiele projektów pomocowych dla skazanych i ich rodzin. Wierzymy, że nie samym zaostrzaniem przepisów, nie lekceważeniem i nie obojętnością, a życzliwością, szacunkiem i respektowaniem przepisów, także tych korzystnych dla osadzonych, możemy zapobiegać zjawisku recydywy, a więc wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa społecznego.


Pamiętajmy również, że ci ludzie, kiedy już opuszczą zakłady karne, czy tego chcemy, czy nie, zamieszkają w naszym pobliżu. Od nas zatem zależy, czy będą to gotowi do społecznych interakcji sąsiedzi, współpracownicy, czy wyalienowane indywidua, nie potrafiące poradzić sobie z rzeczywistością.

Naszym celem nie jest ułatwianie sprawcom przestępstw czegokolwiek. Naszym celem jest uczynienie wszystkiego, co tylko możliwe, aby ci ludzie, po wyjściu na wolność, nie popełniali czynów zabronionych, a zatem by nie krzywdzili - nas obywateli, naszych rodzin, dzieci, nie niszczyli wszelkich posiadanych dóbr.