Nasz cel

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM działa w obszarze bezpieczeństwa publicznego, w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz. U. z 2016 r. poz. 2305), angażując się w różne formy zapobiegania zjawisku powrotności do przestępstwa osób pozbawionych wolności.

Uważamy, że poprzez szereg oddziaływań postpenitencjarnych podejmowanych, kompleksowo, wobec sprawców przestępstw możemy zapewnić nam wszystkim, naszym bliskim, bezpieczny rozwój i egzystencję.

Działania Służby Więziennej ograniczone są, z mocy przepisów, do granic wyznaczonych przez mury zakładów karnych. Kuratorzy sądowi sprawują nadzór wyłącznie nad tą grupą sprawców przestępstw, która skorzystała z dobrodziejstwa warunkowego przedterminowego zwolnienia, a jest ona, z roku na rok, coraz bardziej ograniczana. Oznacza to, że Państwo traci jakąkolwiek realną kontrolę nad coraz większą liczbą skazanych opuszczających zakłady karne po odbyciu kary pozbawienia wolności w pełnym wymiarze.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości i Najwyższa Izba Kontroli, wielokrotnie, w wydawanych oświadczeniach, podnosili znaczenie organizacji pozarządowych, które swoją działalnością wspierają instytucje państwowe i samorządowe w społecznej readaptacji więźniów.

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM czyni to systemowo na wielu płaszczyznach oddziaływań postpenitencjarnych i w oparciu o udział rodzin w procesie readaptacji sprawców czynów zabronionych. W lipcu 2019 r. swoje uznanie i wdzięczność za podejmowane przez Stowarzyszenie inicjatywy wyraził Rzecznik Praw Obywatelskich – dr Adam Bodnar, zachęcając do współpracy w zakresie informowania Biura Rzecznika o problemach wskazujących na możliwość naruszenia praw i wolności obywatelskich.

Reprezentujemy stanowisko, że jeżeli pomożemy pozbawionym wolności, po zakończeniu kary, znaleźć zatrudnienie, uporządkować sferę materialno-bytową (większość z nich boryka się np. z problemami egzekucji, czy windykacji uniemożliwiającymi normalny start), udzielimy wsparcia prawnego, zawodowego oraz psychologicznego w naprawie spraw bieżących, to istnieje, naprawdę, duże prawdopodobieństwo, że obok nas zamieszkają normalni, tj. przystosowani społecznie ludzie. Ułatwiając skazanemu dalsze i prawidłowe funkcjonowanie w miejscu zatrudnienia, lokalnej społeczności, a przede wszystkim – w rodzinie, powodujemy, że do społeczeństwa nie powracają osobnicy stanowiący permanentne zagrożenie dla nas, naszych rodzin i dobytku. Taki model resocjalizacji sprawdza się w systemie postpenitencjarnym Norwegii , czy Holandii, gdzie aktualnie zamyka się zakłady karne z braku sprawców przestępstw.

Dlatego Stowarzyszenie stworzyło program „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych", skierowany do tej właśnie specyficznej grupy społecznej i ich bliskich. Rodzin, które uważamy za najważniejszy element sprawnego i skutecznego systemu postpenitencjarnego. Wyedukowana partnerka, partner, rodzic, czy inny bliski osoby karanej mają, w zamierzeniu, stanowić pierwszy bufor bezpieczeństwa przed ponowną patologizacją zachowań skazanego.

Stowarzyszenie podjęło działania dwutorowo:

● dla osób pozbawionych wolności:

✔drukujemy bezpłatne czasopismo „Postpenit”, które w przystępnej oraz nowoczesnej formule reedukuje, wyczula na kwestie społecznie istotne, uczy właściwych postaw

✔uruchomiliśmy bezpłatną infolinię „TeleWsparcie” umożliwiającą skazanym kontakt z prawnikiem, psychologiem, czy doradcą zawodowym

✔oferujemy bezpłatną usługę „Porozmawiaj z Bliskimi”, pozwalającą najuboższym osadzonym podtrzymywać więzi z rodziną, szczególnie dziećmi

✔realizujemy projekt „Znajdź zatrudnienie z Serwisem”, dzięki któremu osoby mające wkrótce opuścić zakłady karne mogą znaleźć legalną pracę

✔wdrażamy projekt „Budzę się do Życia” skierowany do kobiet (I edycja), które odbyły już karę pozbawienia wolności, a umożliwiający im, m.in. powrót na rynek pracy, odnalezienie się w roli partnerki i matki, odbudowę własnej tożsamości społecznej oraz podniesienie poziomu samooceny

✔organizujemy ogólnopolskie konkursy dla więźniów mające ich uwrażliwić na wszelkie formy oraz przejawy krzywdy czynionej drugiemu człowiekowi

● dla rodzin osób pozbawionych wolności:

✔stworzyliśmy sieć interakcji mających za zadanie przygotowanie bliskich skazanego na zakończenie kary pozbawienia wolności i jego powrót do domu, czemu służyć ma m.in.:

▪ infolinia „TeleWsparcie” oraz Serwis Internetowy dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych z czatem on-line, dające możliwość uzyskania bezpośredniego wsparcia od prawnika, psychologa, seksuologa, czy doradcy zawodowego

▪ organizacja stacjonarnych warsztatów dla dorosłych członków rodziny skazanego oraz uruchomienie usługi „TelePorada” oraz „EduMailing”, podczas których bliscy osoby osadzonej, dzięki kontaktowi z doświadczonymi psychologami, doradcami zawodowymi i fachową literaturą, nabywają umiejętność m.in. wdrożenia tzw. nadzoru rodzinnego nad karanymi oraz rozpoznawania symptomów wskazujących na duże prawdopodobieństwo ich recydywy

Wszystkie wskazane narzędzia mają jeden wspólny mianownik, tj. poizolacyjny rodzinny i społeczny nadzór nad skazanym i jego dalszą readaptację, przy aktywnym udziale bliskich i organizacji pozarządowych.

Wszelka pomoc i wsparcie udzielane pozbawionym wolności oraz ich rodzinom realizowane jest w systemie Vice Versa, tzn. pomagamy bezpłatnie skazanemu (spełniającemu kryteria określone w Regulaminie programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”) - a jego bliscy, niejako w zamian, realizują powierzone im zadania pozwalające nabyć wskazane umiejętności socjalizujące sprawcę.

Stowarzyszenie działa non profit, nie prowadzi działalności zarobkowej. Utrzymuje się wyłącznie z darowizn i składek członkowskich.