Praktyki Studenckie

Zasady Organizacji Praktyk Studenckich

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM

/podstawa: Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 25.04.2020/

 

 

Stowarzyszenie działa w obszarze szeroko rozumianej postpenitencjarystyki.
Swoje cele realizuje w ramach opracowanego Systemu Vice Versa (http://www.postpenit.pl/system-vice-versa), dzięki któremu, obok socjalizacji sprawców przestępstw edukuje również ich rodziny, dzięki czemu – w założeniu – będą uczestniczyć w dalszym procesie resocjalizacji skazanych po zakończeniu odbywania przez nich kary pozbawienia wolności.

 

 

I / INFORMACJE PODSTAWOWE

 • praktyki studenckie trwają od 2. do 6. miesięcy, w zależności od indywidualnych ustaleń ze Studentem lub wymogów Uczelni

 • praktyki wykonywane są w formie zdalnej

 • do odbycia praktyki niezbędny jest dostęp do Internetu

 • praktyki realizowane są na podstawie pisemnego porozumienia

 • osobą odpowiedzialną za przebieg praktyk studenckich, a jednocześnie przełożonym Praktykanta jest pani Katarzyna Radkowska - Koordynator Zespołu ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich (radkowska@postpenit.pl)

 • praktyki studenckie są nieodpłatne, chyba że Przedstawiciel Stowarzyszenia postanowi inaczej

 

II / OPIS PRZEDMIOTU PRAKTYK

 • stanowisko: praktykant

 • zakres praktyk: kontakt z jednostkami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi, prace administracyjno-biurowe, obsługa infolinii 0 800, obsługa czat online, przygotowywanie materiałów do publikacji w czasopiśmie lub/i usłudze „EduMailing” (tekstowe, graficzne, audio-wizualne wiadomości edukacyjne dla rodzin osób pozbawionych wolności), uczestnictwo w opracowywaniu projektów resocjalizacyjnych dla skazanych i wspierających dla ich rodzin, obsługa social mediów, uczestnictwo w pracach Grupy Monitorującej AntyFake, współpraca z redakcją „TeleInfo Pro Civium”, udział w przygotowaniach materiałów informacyjnych w ramach kampanii społecznych, wsparcie działań koordynatorów: Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych (obsługa prawna), Zespołu ds. Szkoleń, Mentoringu i Wsparcia Psychologicznego (wsparcie psychologiczne), Zespołu ds. Public Relations, Zespołu ds. Administracyjnych, inne wg indywidualnych ustaleń i dodatkowych umiejętności Praktykanta lub/i zaleceń Uczelni

 • Praktykant wykonuje powierzone zadania wyłącznie pod opieką specjalisty z zakresu prawa, psychologii, czy doradztwa zawodowego

 • praktyki studenckie mogą być zaliczone w ramach świadczenia wolontariatu. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przedstawiciel Stowarzyszenia na wniosek Koordynatora Zespołu ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich lub Koordynatora Programu „IiWwPPdSOS”.

 

III / ZGŁOSZENIA

 • Student zainteresowany odbyciem praktyk w Stowarzyszeniu składa aplikację zawierającą:

- imię

- nazwisko

- datę urodzenia /do porozumienia/

- adres zamieszkania /do porozumienia/

- numer telefonu kontaktowego

- adres e-mail

- informację o kierunku i roku studiów (wymóg: przynajmniej III rok studiów licencjackich, IV i V studiów magisterskich)

- informację o doświadczeniu we współpracy z organizacjami pozarządowymi [jeśli posiada]

- w treści zgłoszenia aplikujący do odbycia praktyk zamieszcza następującą formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym za pośrednictwem drogi elektronicznej oraz poprzez kontakt telefoniczny, przez Stowarzyszenie "Pro Civium", w celach związanych z procesem rekrutacji do odbycia praktyk studenckich"
- informację o wymogach Uczelni, co do zaliczenia praktyk wraz z odpowiednią w tym zakresie dokumentacją oraz wskazaniem własnych oczekiwań

 • aplikację należy przesłać na adres e-mail: praktyki.studenckie@postpenit.pl
 • po otrzymaniu aplikacji, w terminie do 3. dni ze Studentem zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna
 • decyzja o przyjęciu Studenta na praktyki zostanie podjęta w terminie do 3. dni po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, o czym Student zostanie powiadomiony

 

IV / WAŻNE

 • przed złożeniem aplikacji Student powinien zapoznać się z charakterystyką działalności Stowarzyszenia. Więcej na ten temat:

- www.pomocpostpenitencjarna.pl

- www.postpenit.pl

 • Stowarzyszenie umożliwia Praktykantowi pracę w zespole zaangażowanych pro bono członków i wolontariuszy, w tym specjalistów z zakresu prawa, psychologii, resocjalizacji i doradztwa zawodowego, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi: infolinia, czat, wortal internetowy, social media, czasopismo, kanały audiowizualne oraz umożliwiając kontakt i realizację wspólnych działań ze studentami innych krajowych ośrodków akademickich
 • praktyki studenckie odbywają się w ramach programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych:
 • Stowarzyszenie przyjmuje na praktyki studenckie wyłącznie osoby studiujące na następujących kierunkach: prawo, psychologia, pedagogika,
  resocjalizacja, informatyka, dziennikarstwo, grafika, ekonomia i podobnych w przedmiocie nauczania 

 

IV / INFORMACJA DLA UCZELNI

 • istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy w zakresie organizacji praktyk studenckich
 • kontakt: mgr Katarzyna Radkowska - Koordynator Zespołu ds. Wolontariatu i Organizacji Praktyk Studenckich /radkowska@postpenit.pl/